වැඩසටහන්

 

   වැඩසටහන්      

 සුහඳ ස්ථාන මාරු 

 පැනයට විසඳුම්         

දුක්ගැනවිලි     

 

 

 

  

දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මගින් 2020.11.09 දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ශ්‍රි ලංකා

ගුරු සේවයට පත්වීම් ලබා දී ඇති සියලුම නවක ගුරු භවතුන් 2020.11.09 දින පත්වීම් ලද

පාසල වෙත ගොස් රාජකාරි භාර ගන්නා ලෙස කාරුණිකව දන්වමි.

 

 

ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම 2020-ලංසු කැඳවීම

උපාධිධාරින් ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයට බඳවා ගැනීම -

2019/2020 (අවසන් වටය)

ග්‍රාමීය පාසල් සංවර්ධන වැඩසටහන - 2020

දකුණු පළාත් සභා සිංහල මාධ්‍ය සහ දෙමළ මාධ්‍ය පාසල්වල පවතින

ඉංග්‍රීසි ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා ඩිප්ලෝමාධාරින් බඳවා ගැනීම-2020

 අයදුම්පත් කැඳවීම 2020.09.28 දින සිට 2020.10.12 දින දක්වා දීර්ඝ කරන ලදි

සිංහල 

නිවේදනය
අයදුම්පත


දෙමළ

නිවේදනය
අයදුම්පත


ඉංග්‍රීසි

නිවේදනය
අයදුම්පත

රාජ්‍ය නිලධාරියෙකු නොවන අයදුම්කරුවන්ගේ අත්සන රජයේ විද්‍යාලයක විදුහල්පතිවරයෙකු,

සාමදාන විනිශ්චයකාරවරයකු, දිවුරුම් කොමසාරිස්වරයකු, ප්‍රසිද්ධ නොතාරිස්වරයකු,

ත්‍රිවිධ හමුදාවේ අධිකාරී බලයලත්  නිලධාරියකු, පොලිස් සේවයේ ගැසට් කල තනතුරක් දරන නිලධරයකු,

වාර්ෂික වැටුප රු.498960ක් හෝ ඊට වැඩි රජයේ ස්ථිර තනතුරක් දරන නිලධරයකු හෝ විසින් සහතික

කරනු ලැබ තිබිය යුතුය.