වැඩසටහන්      

 සුහඳ ස්ථාන මාරු 

 පැනයට විසඳුම්         

දුක්ගැනවිලි     

 

 

 

 

ධර්මාචාර්ය / ස්වේච්ඡා / දෙමළ මාධ්‍ය වතු පාසල් ගුරු සහයකවරුන් උපාධිය / ගුරු පුහුණුව මත

ශ්‍රි ලංකා ගුරු සේවයේ 3 -1 (අ) / 3- 2 (ආ) ශ්‍රේණියට පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය කිරීම  2019.07.29 දින

සවස 2.00 ට දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර ලේකම් කාර්යාලයේ දී ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා ගේ ප්‍රධානත්වයෙන්

පැවැත් වේ.