වැඩසටහන්      

 සුහඳ ස්ථාන මාරු 

 පැනයට විසඳුම්         

දුක්ගැනවිලි     

 

 

 

 

ග්‍රාමීය පාසල් සංවර්ධන වැඩසටහන - 2020